Ochrona danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy


Nagłówek

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy

Monika Chocholska
e-mail: iod@puplegnica.pl

Klauzula informacyjna

logo Powiatowego Urzędu Pracy
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Legnicy
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zw. dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy z siedzibą przy ul. Gen. Władysława Andersa 2, 59-220 Legnica;
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych u Administratora: e-mail: iod@puplegnica.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2017, poz. 1065 z późn. zm), na podstawie art. 6 ust 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 4. Zgodnie z artykułem 4 pkt 9) ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane dostawcom systemów informatycznych i aplikacji w zakresie prac serwisowych oraz mogą być udostępniane kancelarii prawniczej w zakresie prowadzonej sprawy;
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 50 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną obowiązującą u Administratora, Instrukcją w sprawie organizacji i zakresie działania Archiwum zakładowego Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy i Filii w Chojnowie oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 z późn. zm.);
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy oraz brak możliwości korzystania z praw wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 10. Podlega Pan/Pani profilowaniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego
  (Dz. U. 2014 poz. 631), celem ustalenia profilu pomocy;
 11. Klauzula informacyjna dostępna jest na stronie internetowej: www.puplegnica.pl, na tablicy ogłoszeń oraz monitorach umieszczonych w holu Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę