Zwroty środków publicznych - Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy


Zwroty środków publicznych

Rachunek bankowy

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać zwrotów środków:

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy
Getin Noble Bank s.a.

 12 1560 0013 2016 5726 7000 0002
 

Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne

Za „nienależnie pobrane świadczenie pieniężne" uważa się:

 • świadczenie pieniężne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego pobierania, jeżeli pobierający to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach;
 • świadczenie pieniężne wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę pobierającą to świadczenie;
 • zasiłek, stypendium lub inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy wypłacone osobie za okres, za który nabyła prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy, który przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia;
 • koszty szkolenia, w przypadku:
 • gdy osoba z własnej winy nie ukończyła szkolenia (z wyjątkiem przypadku, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej)
 • gdy skierowanie na szkolenie nastąpiło na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę skierowaną na szkolenie;
 • koszty przygotowania zawodowego dorosłych, w przypadku:
 • gdy uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych z własnej winy przerwał program tego przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego, z wyjątkiem sytuacji gdy powodem przerwania programu tego przygotowania lub nieprzystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej
 • gdy skierowanie na przygotowanie zawodowe dorosłych nastąpiło na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę skierowaną na przygotowanie zawodowe dorosłych;
 • zasiłek wypłacony za okres, za który, w związku z orzeczeniem sądu, wypłacono wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę;
 • świadczenie pieniężne wypłacone z Funduszu Pracy za okres po śmierci uprawnionego;
 • świadczenie przedemerytalne wypłacone w kwocie zaliczkowej, jeżeli organ rentowy odmówił wydania decyzji ustalającej wysokość emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego.
Osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne, jest obowiązana do zwrotu,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w przedmiocie obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego, kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne".

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 

Pozostałe należności

Pozostałe należności:

 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła i producent rolny, który otrzymał refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jest obowiązany dokonać zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli zatrudniał na utworzonym stanowisku pracy skierowanego lub skierowanych bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy łącznie przez okres krótszy niż 24 miesiące albo naruszył inne warunki umowy o refundację
 • osoba, która otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, jest obowiązana dokonać zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą lub była członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszone zostały inne warunki umowy dotyczące przyznania środków
 • pozostałe świadczenia finansowane z środków Funduszu Pracy, w terminie określonym w zawartych umowach w przypadku naruszenia zapisów umowy dotyczących świadczenia (w tym m.in. w zakresie organizacji prac interwencyjnych, robót publicznych etc.)
Kwoty pozostałych nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 

Ulgi w spłacie należności

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dopuszcza zastosowanie ulg w spłacie należności z zachowaniem zasad gospodarności, celowości i oszczędności.

Osoby które nienależnie pobrały świadczenie oraz osoby i podmioty gospodarcze, które nie dotrzymały warunków umów mogą ubiegać się o:
 1. odroczenie terminu płatności
 2. rozłożenie należności na raty.
 3. Jako ostateczną formę pomocy, ustawodawca dopuszcza również, po zasięgnięciu opinii powiatowej rady rynku pracy, możliwość ubiegania się o umorzenie należności w całości albo w części, jeżeli wystąpiła jedna z przesłanek:
  a). w postępowaniu egzekucyjnym lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że osoba lub inny podmiot nie posiadają majątku, z którego można dochodzić należności;
  b). dochodzenie należności mogłoby pozbawić osobę albo osobę pozostającą na jej utrzymaniu niezbędnych środków utrzymania;
  c). osoba zmarła, nie pozostawiając majątku, z którego można dochodzić należności;
  d). zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne.
Wnioskując o ulgę w spłacie należy przedłożyć:
 1. pisemną prośbę o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie w całości lub w części należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, refundacji bądź otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz
  z uzasadnieniem.
 2. w przypadku prośby o umorzenie, należy dołączyć  oświadczenie o stanie majątkowym zgodnie z obowiązującym wzorem
           W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo:
 1. zeznania podatkowe za okres ostatnich 3 lat lub sprawozdania finansowe
 2. kserokopie zaświadczeń o udzielonej pomocy de mini mis;
 3. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 4. oświadczenia czy na wnioskodawcy ciąży obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej, co do której Komisja Europejska wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017, poz. 1065 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018r., Nr 59, poz. 362 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Komisji WE Nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 379/05 z 28.12.2006, s. 5),
 4. Kodeks Cywilny ( Dz. U.2018r., poz 165 z późn. zm.),
 5. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U z 2017 poz. 1257 z późn. zm.),
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013.,
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach, (Dz. U z 2009, nr 122, poz. 1008),
 8. Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. U. C 14 z 19.1.2008, str. 6),
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. 2010 nr 53 poz. 311)
Załączniki
oświadczenie o stanie majątkowym.doc

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę