Ochrona danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy


Nagłówek

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy

Monika Chocholska
e-mail: iod@puplegnica.pl

Klauzula informacyjna

logo Powiatowego Urzędu PracyKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zw. dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy z siedzibą przy ul. Gen. Władysława Andersa 2, 59-220 Legnica;
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych u Administratora: e-mail: iod@puplegnica.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami   ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2019,poz. 1482 z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  4. Zgodnie z artykułem 4 pkt 9) ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane dostawcom systemów informatycznych i aplikacji w zakresie prac serwisowych, podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie    obowiązujących przepisów prawa m.in. ZUS, KRUS, US, PFRON, Straży Granicznej oraz mogą być udostępniane kancelarii prawniczej, organom egzekucyjnym, bankom, Poczcie Polskiej, przedsiębiorcom, biegłym, poręczycielom, instytucjom szkoleniowym, firmom niszczącym dokumenty,placówkom medycznym świadczącym usługi medycyny pracy, stacji sanitarno-epidemiologicznej, właściwemu ośrodkowi pomocy społecznej, Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy we Wrocławiu, Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwu Cyfryzacji, realizatorom w ramach działań aktywizacyjnych;
  5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 50 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną obowiązującą u Administratora, Instrukcją w sprawie organizacji i zakresie działania Archiwum zakładowego Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy i Filii w Chojnowie oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2019 poz. 553 z późn.zm.);
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych,  prawo ich sprostowania oraz prawo do   ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 ogólnego     rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy oraz brak możliwości korzystania z praw wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  10. Nie podlega Pan/Pani zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji[1], w tym profilowaniu, o którym mowa    w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych[2].
 
[1] zautomatyzowane podejmowanie decyzji - podejmowanie decyzji dotyczącej  osoby wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie (tzn. przy użyciu komputerów, algorytmów itp.) bez zaangażowania ludzi w proces podejmowania decyzji,
[2] profilowanie - dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na gromadzeniu informacji o danej osobie (lub grupie osób fizycznych i ocenę ich cech lub wzorców zachowań w celu zakwalifikowania ich do określonej kategorii lub grupy,
w szczególności do celów analizy lub prognozy takich aspektów jak zainteresowania, upodobania, lub zachowania, zdolności do wykonania danego zadania, stanu zdrowia, sytuacji ekonomicznej, wiarygodności, lokalizacji lub przemieszczania.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę