Ochrona danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy


Nagłówek

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy

Monika Chocholska
e-mail: iod@puplegnica.pl

Klauzula informacyjna dla bezrobotnych i osób poszukujących pracy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zw. dalej RODO, informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy z siedzibą przy ul. Gen. Władysława Andersa 2, 59-220 Legnica;
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych u Administratora: e-mail: iod@puplegnica.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków i zadań nałożonych przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2024, poz. 475) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie m.in. związanych z rejestracją w Urzędzie, korzystaniem ze świadczeń, usług i instrumentów rynku pracy, a także z innych form pomocy, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego;
W przypadku podania przez Panią/Pana danych osobowych niewynikających z przepisów prawa,  dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej udzielonej zgody w celu i zakresie określonym w treści wyrażonej zgody, na podstawie art. 6, ust. 1 lit. a) RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane dostawcom systemów informatycznych i aplikacji w zakresie prac serwisowych, firmom niszczącym dokumenty, podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa m.in. ZUS, KRUS, US, PFRON, Straży Granicznej oraz mogą być udostępniane kancelarii prawniczej, organom egzekucyjnym, bankom, Poczcie Polskiej, przedsiębiorcom, biegłym, poręczycielom, instytucjom szkoleniowym, placówkom medycznym świadczącym usługi medycyny pracy, stacji sanitarno-epidemiologicznej, właściwemu ośrodkowi pomocy społecznej, Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy we Wrocławiu, Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, realizatorom w ramach działań aktywizacyjnych;
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 3. Pani/Pana dane osobowe (akta osobowe bezrobotnych i poszukujących pracy) będą przechowywane 50 lat. Okresy przechowywania poszczególnych kategorii dokumentacji określone zostały w Jednolitym rzeczowym wykazie akt dostępnym na stronie internetowej https://bip.puplegnica.pl/urzad/Klauzula_Informacyjna oraz w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną
  i Instrukcję w sprawie organizacji i zakresie działania Archiwum zakładowego Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy i Filii w Chojnowie oraz Ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020, poz. 164z późn. zm.);
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 5. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie ustawowym jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa wykonania zadań i obowiązków związanych m.in. z rejestracją w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy, korzystaniem ze świadczeń, usług i instrumentów rynku pracy, a także innych form pomocy  przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie innych danych osobowych na podstawie wyrażonej dobrowolnie zgody, o której mowa w pkt 3 nie jest obowiązkowe i nie wpływa na rozpatrzenie sprawy;
 7. Nie podlega Pan/Pani zautomatyzowanym podejmowaniu decyzj[1], w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 - 4 RODO[2].
 
[1] zautomatyzowane podejmowanie decyzji - podejmowanie decyzji dotyczącej  osoby wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie (tzn. przy użyciu komputerów, algorytmów itp.) bez zaangażowania ludzi w proces podejmowania decyzji,
[2] profilowanie - dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na gromadzeniu informacji o danej osobie (lub grupie osób fizycznych i ocenę ich cech lub wzorców zachowań w celu zakwalifikowania ich do określonej kategorii lub grupy,
w szczególności do celów analizy lub prognozy takich aspektów jak zainteresowania, upodobania, lub zachowania, zdolności do wykonania danego zadania, stanu zdrowia, sytuacji ekonomicznej, wiarygodności, lokalizacji lub przemieszczania.

Informacja dotycząca regulacji o ochronie danych osobowych (dla pracodawcy będącego osobą fizyczną, pracodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, osoby fizycznej reprezentującej pracodawcę, pełnomocnika/osoby upoważnionej przez pracodawcę będącego osobą fizyczną i osoby wskazanej przez pracodawcę do kontaktów z Urzędem

Informacja dotycząca regulacji o ochronie danych osobowych (dla pracodawcy będącego osobą fizyczną, pracodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, osoby fizycznej reprezentującej pracodawcę, pełnomocnika/osoby upoważnionej przez pracodawcę będącego osobą fizyczną[1], osoby wskazanej przez pracodawcę do kontaktów z Urzędem[2], opiekunów prawnych)
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwane dalej RODO, informuję, iż:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy z siedzibą przy ul. Gen. Władysława Andersa 2, 59-220 Legnica;
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych u Administratora: e-mail: iod@puplegnica.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji społeczno-zawodowej, poradnictwa zawodowego, organizacji usług i instrumentów rynku pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Art. 6 ust. 1 lit. c) – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze" oraz w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego[3];
 4. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe będą udostępniane dostawcom systemów informatycznych i aplikacji w zakresie prac serwisowych, firmom niszczącym dokumenty oraz mogą być udostępniane kancelarii prawniczej w zakresie prowadzonej sprawy, organom egzekucyjnym, bankom, Poczcie Polskiej, biegłym, Starostwu Powiatowemu w Legnicy, Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy we Wrocławiu, Ministerstwu Rodziny
   i Polityki Społecznej, podmiotom i osobom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zależności od kategorii dokumentacji, której okres przechowywania został szczegółowo określony w Jednolitym rzeczowym wykazie akt (dostępny na https://legnica.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych) oraz
  w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną i Instrukcję w sprawie organizacji i zakresie działania Archiwum zakładowego Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy i Filii w Chojnowie oraz Ustawę
  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020, poz. 164
  z późn. zm.);
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości korzystania ze wsparcia przewidzianego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 10. Nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 - 4 RODO.
 
[1] Pana/Pani dane osobowe (imię, nazwisko, adres email) oraz gdy ma to zastosowanie inne rodzaje danych wynikających
z pełnomocnictwa/upoważnienia zostały pozyskane od podmiotu, który upoważnił Pana/Panią do reprezentacji i/lub ze źródła publicznie dostępnego (KRS, CEIDG).
[2] Pana/Pani dane osobowe (imię, nazwisko, telefon, adres email) zostały pozyskane od pracodawcy ubiegającego się
o wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy.
[3] Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. 2024, poz. 475), ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 2021, poz.1805 z póżn. zm.), ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2022, poz.1467), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023, poz. 775 z późn. zm.).

Klauzula informacyjna dla uczestników projektu EFS

Klauzula informacyjna dla uczestników projektu pn. Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie legnickim (I)zw. dalej projektem

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) zw. dalej RODO, oraz w związku z przystąpieniem do projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska przyjmuję do wiadomości, iż:
 1. Administratorem (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO ) Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy z siedzibą przy ul. Gen. Władysława Andersa 2, 59-220 Legnica;
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych u Administratora: e-mail: iod@puplegnica.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach monitorowania, sprawozdawczości, komunikacji i promocji, oceny, zarządzania finansami, weryfikacji i audytów, określenia kwalifikowalności wydatków oraz beneficjentów obejmowanych wsparciem określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/691 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników (EFG) oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 (Dz. Urz. UE L 153 z 03.05.2021, str. 48, z późn. zm.) na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa paostwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotycząi. Dane, o których mowa powyżej przekazywane są pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej wykonującym zadania paostwa członkowskiego, Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy i Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy;
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane m.in. w Centralnym Systemie Teleinformatycznym CST2021, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadao finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 zw. dalej ustawą wdrożeniową. Administratorami danych wprowadzanych do CST2021 są podmioty wymienione w art. 87 ust. 1 ustawy wdrożeniowej. Administratorzy udostępniają sobie nawzajem dane osobowe, w szczególności przy wykorzystaniu CST2021, zgodnie z właściwą dla siebie podstawą prawną i zakresem zadao, które realizują;
 5. Dostęp do danych osobowych i informacji gromadzonych przez administratora przysługuje Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej wykonującemu zadania paostwa członkowskiego, Ministrowi Finansów, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy, a także podmiotom, którym wymienione podmioty powierzają realizację zadao na podstawie odrębnej umowy, w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadao wynikających z przepisów ustawy;
 6.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane dostawcom systemów informatycznych i aplikacji w zakresie prac serwisowych, firmom niszczącym dokumenty, mogą zostad udostępnione w zakresie niezbędnym, podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa m.in. ZUS w związku z realizacją zadao, o których mowa w ust. 1, na zasadach i w celach określonych w art. 50 ust. 3a i 3c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeo społecznych (Dz. U. 2022, poz. 1009 z późn. zm.), US, KRUS, PFRON, kancelarii prawniczej, organom egzekucyjnym, bankom, Poczcie Polskiej, przedsiębiorcom, biegłym, poręczycielom, instytucjom szkoleniowym, placówkom medycznym świadczącym usługi medycyny pracy, stacji sanitarno-epidemiologicznej, właściwemu ośrodkowi pomocy społecznej, realizatorom w ramach działao aktywizacyjnych;
 7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do paostwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 8.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt dostępnym na stronie internetowej https://bip.puplegnica.pl/urzad/Klauzula_Informacyjna oraz w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną i Instrukcję w sprawie organizacji i zakresie działania Archiwum zakładowego Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy i Filii w Chojnowie oraz Ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020, poz. 164z późn. zm.) z zastrzeżeniem, że dokumentacja związana z realizacją projektu będzie przechowywana przez okres nie krótszy niż 5 lat od dnia 31 grudnia roku, w którym Instytucja Pośrednicząca – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zatwierdził koocowy wniosek o płatnośd;
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 10. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie ustawowym jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przystąpienia do projektu i korzystania z form wsparcia przewidzianych w projekcie;
 12. Nie podlega Pan/Pani zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 - 4 RODO;
 13. Przyjmuję do wiadomości, że obowiązek w imieniu Instytucji Pośredniczącej - Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy zostanie spełniony poprzez umieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy pod adresem https://bip.puplegnica.pl/urzad/Klauzula_ Informacyjna.

i
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2024, poz. 475),
2. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadao finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079),
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.);
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.);
5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeostwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE, L 2021 nr 231 z 30.06.2021 str. 159).
6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L nr 231 z 30.06.2021, str. 21)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę