Zwroty środków publicznych - Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy


Zwroty środków publicznych

Rachunek bankowy

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać zwrotów środków:

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy
 • PKO BP SA        48 1020 5226 0000 6802 0802 6348

 

Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne

Za „nienależnie pobrane świadczenie pieniężne" uważa się:

 • świadczenie pieniężne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego pobierania, jeżeli pobierający to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach;
 • świadczenie pieniężne wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę pobierającą to świadczenie;
 • zasiłek, stypendium lub inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy wypłacone osobie za okres, za który nabyła prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy, który przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia;
 • koszty szkolenia, w przypadku:
 • gdy osoba z własnej winy nie ukończyła szkolenia (z wyjątkiem przypadku, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej)
 • gdy skierowanie na szkolenie nastąpiło na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę skierowaną na szkolenie;
 • koszty przygotowania zawodowego dorosłych, w przypadku:
 • gdy uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych z własnej winy przerwał program tego przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego, z wyjątkiem sytuacji gdy powodem przerwania programu tego przygotowania lub nieprzystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej
 • gdy skierowanie na przygotowanie zawodowe dorosłych nastąpiło na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę skierowaną na przygotowanie zawodowe dorosłych;
 • zasiłek wypłacony za okres, za który, w związku z orzeczeniem sądu, wypłacono wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę;
 • świadczenie pieniężne wypłacone z Funduszu Pracy za okres po śmierci uprawnionego;
 • świadczenie przedemerytalne wypłacone w kwocie zaliczkowej, jeżeli organ rentowy odmówił wydania decyzji ustalającej wysokość emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego.
Osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne, jest obowiązana do zwrotu,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w przedmiocie obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego, kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne".

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 

Pozostałe należności

Pozostałe należności:

 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła i producent rolny, który otrzymał refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jest obowiązany dokonać zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli zatrudniał na utworzonym stanowisku pracy skierowanego lub skierowanych bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy łącznie przez okres krótszy niż 24 miesiące albo naruszył inne warunki umowy o refundację
 • osoba, która otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, jest obowiązana dokonać zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą lub była członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszone zostały inne warunki umowy dotyczące przyznania środków
 • pozostałe świadczenia finansowane z środków Funduszu Pracy, w terminie określonym w zawartych umowach w przypadku naruszenia zapisów umowy dotyczących świadczenia (w tym m.in. w zakresie organizacji prac interwencyjnych, robót publicznych etc.)
Kwoty pozostałych nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 

Ulgi w spłacie należności

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dopuszcza zastosowanie ulg w spłacie należności z zachowaniem zasad gospodarności, celowości i oszczędności.
Osoby/ podmioty które nienależnie pobrały świadczenie lub nie dotrzymały warunków umów mogą ubiegać się o:
 • odroczenie terminu płatności
 • rozłożenie należności na raty.
 • jako ostateczną formę pomocy, ustawodawca dopuszcza również, po zasięgnięciu opinii powiatowej rady rynku pracy, możliwość ubiegania się o umorzenie należności w całości albo w części, jeżeli wystąpiła jedna z przesłanek:
 1. w postępowaniu egzekucyjnym lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że osoba lub inny podmiot nie posiadają majątku, z którego można dochodzić należności;
 2. dochodzenie należności mogłoby pozbawić osobę albo osobę pozostającą na jej utrzymaniu niezbędnych środków utrzymania;
 3. osoba zmarła, nie pozostawiając majątku, z którego można dochodzić należności;
 4. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne.
W przypadku osób nie prowadzących działalności gospodarczej
Wnioskując o ulgę w spłacie należy przedłożyć:  
Wniosek powinien zawierać uzasadnienie – wskazanie argumentów które pozwolą ustalić czy zachodzą przesłanki do udzielenia ulgi w spłacie. Uzasadnienie powinno zawierać opis sytuacji rodzinnej i majątkowej.
 
W przypadku wniosku o umorzenie, należy dodatkowo dołączyć wszelkie dokumenty, które potwierdzają informację zawarte we wniosku i przemawiają za przyznaniem ulgi (np. zaświadczenia o zarobkach, rachunki, inne dokumenty potwierdzające stałe miesięczne wydatki oraz źródła dochodów).                             
W przypadku osób/ podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ubiegających się o ulgę w spłacie, która stanowi pomoc de minimis należy przedłożyć dodatkowo:
 1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 2. oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis oraz oświadczenie czy ciąży obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej, co do której Komisja Europejska wydała decyzje o obowiązku zwrotu pomocy,
W zależności od formy organizacyjnej podmiotu ubiegającego się o ulgę w spłacie w/w dokumenty i oświadczenia składają osoby upoważnione do reprezentacji lub każdy ze wspólników osobno.
Udzielenie ulgi w spłacie osobom/ podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą jest pomocą  publiczną,  udzielaną  zgodnie  z  przepisami  ustawy z  dnia  30  kwietnia  2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. W przypadku wydania decyzji o rozłożeniu na raty, termin ostatecznej spłaty zobowiązania ulega odroczeniu. Jednocześnie od należności których spłatę rozłożono na raty nie nalicza się odsetek ustawowych za okres od wydania decyzji w przedmiocie rozłożenia na raty do dnia upływu terminu zapłaty określonego w tej decyzji.
Urząd, aby podjąć stanowisko w spawie udzielenia ulgi w spłacie, zobowiązany jest do oceny sytuacji przedsiębiorcy, uwzględniając zarówno jego kondycję ekonomiczno – finansową a w przypadku rozłożenia na raty - ryzyko nie wywiązania się przedsiębiorcy z systemu ratalnego i możliwości odzyskania zaległych zobowiązań.
W/w dokumenty są niezbędne do ustalenia czy istnieje możliwość udzielenia pomocy publicznej w postaci ulgi w spłacie oraz ustalenia wysokości przyznanej pomocy.
Jeśli wniosek składa pełnomocnik, należy dołączyć do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
Zgodnie z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie prowadzonego postępowania dłużnik ma możliwość brania czynnego udziału w każdym jego stadium.
 
Ważne!    Złożenie wniosku o ulgę w spłacie należności:
 • nie stanowi ustawowej przesłanki do zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
 • nie wstrzymuje naliczania odsetek ustawowych oraz odsetek za opóźnienie.
 
 
Załączniki
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (pdf, 267 KB)
Wniosek o umorzenie (doc, 107 KB)
Wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty (doc, 77 KB)
Podstawy prawne (doc, 32 KB)
Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis (docx, 24 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę